Ordre ACC/37/2023, de 23 de febrer, publicada al DOGC número 8864, de 28 de febrer de 2023

28/02/2023

L'objecte de l'Ordre és aprovar les normes que regeixen els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació corresponents al PDR 2014-2022, d'ara endavant CGE, en el marc del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i els seus reglaments delegats o d'execució dictats per la Comissió en la seva aplicació, contingudes en aquesta Ordre, i les especificitats contingudes en els annexos corresponents a cada línia d'ajuts.

Els ajuts associats al CGE corresponents al PDR 2014-2022 són els següents:

Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (annex 1) (operació 06.01.01).

Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (annex 2) (operació 04.01.01).

Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (annex 3) (operació 04.01.02).

Diversificació agrària (annex 4) (operació 06.04.01).

Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (annex 5) (mesura M13).

Pràctiques agroambientals (annex 6) (operacions 10.01.03 i 10.02.01).

Agricultura ecològica (annex 7) (operació 11.01.01).

Ramaderia ecològica (annex 8) (operació 11.01.02).

El Contracte Global d'Explotació (CGE) és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries, d'acord amb la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural. Aquestes bases regulen específicament els ajuts en el marc del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu als ajuts al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'objectiu del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible. Per això, les persones titulars d'explotació que sol·liciten algun dels ajuts associats a CGE assumeixen els compromisos corresponents a cadascun per poder rebre aquests ajuts.