Resolució CLT/606/2023, de 20 de febrer, publicada al DOGC número 8864, de 28 de febrer de 2023

28/02/2023

La resolució aprova les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva, que consten a l'annex d'aquest Acord. I deroga les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva, que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 8 de juliol de 2022, publicat mitjançant la Resolució CLT/2292/2022, de 14 de juliol (DOGC núm. 8713, de 20.7.2022).

Aquestes bases tenen com a objecte promoure espais i projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que creen una sensació d'immersió que envolta el públic i el fa sentir completament implicat en l'experiència.

Les tecnologies immersives incloses en aquest objecte són:

– Realitat virtual (RV): generació d'entorns digitals que permeten la immersió del públic en un entorn virtual de manera aparentment real. Interacció de la persona usuària d'una manera aparentment real.

– Realitat augmentada (RA): generació d'elements digitals que complementen i milloren l'experiència del món real amb informació o capes digitals afegides a través de dispositius tecnològics: una experiència del món real mitjançant la seva superposició addicional.

– Realitat mixta (RM): combinació d'elements virtuals i reals que permeten la interacció amb els dos tipus d'elements, tant reals com virtuals, en temps real.

– Mapatge (mapping): tècnica artística consistent a projectar llum, imatges o un vídeo sobre una superfície tridimensional, com ara la façana d'un edifici o una escultura, per aconseguir efectes en 3D, sovint amb un acompanyament sonor.

– Metavers: experiència immersiva a través d'espais virtuals tridimensionals que inclouen components d'interactivitat, corporeïtat i persistència.

– Espai immersiu: sala o espai, oberts al públic, per a projecció (visual o sonora) o per a la disposició de pantalles al voltant de l'espectador i que comprèn de manera contínua tot el seu angle de visió i, per tant, genera la sensació d'immersió completa en un entorn diferent del real.

Poden optar a qualsevol de les modalitats Els ens locals de Catalunya i ens públics adscrits o dependents, incloent-hi els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades. No poden optar a aquestes subvencions l'Ajuntament de Barcelona ni els ens públics adscrits o dependents d'aquest Ajuntament.