Llei 4/2023, de 28 de febrer, publicada al BOE número 51, d’1 de març de 2023

01/03/2023

L'objectiu de la llei és desenvolupar i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals (LGTBI) erradicant les situacions de discriminació, per a assegurar que a Espanya es pugui viure l'orientació sexual, la identitat sexual, l'expressió de gènere, les característiques sexuals i la diversitat familiar amb plena llibertat. Aquesta llei defineix les polítiques públiques que garantiran els drets de les persones LGTBI i remou els obstacles que els impedeixen exercir plenament la seva ciutadania.

Aquesta Llei s'estructura en un títol preliminar, quatre títols, quatre disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i vint disposicions finals.

El Títol preliminar estableix unes disposicions generals, que precisen l'objecte, l'àmbit d'aplicació de la llei i algunes definicions bàsiques.

El Títol I es refereix a l'actuació dels poders públics.

El Capítol I estableix els criteris i línies generals d'actuació d'aquests, i preveu el deure d'adequació dels serveis públics per a reconèixer i garantir la igualtat de tracte de les persones LGTBI, el reconeixement i suport institucional de la diversitat en matèria d'orientació i identitat sexual, expressió de gènere i característiques sexuals i de la diversitat familiar, la divulgació i sensibilització per a fomentar el respecte a la diversitat, la introducció d'indicadors i procediments que permetin conèixer les causes i evolució de la discriminació en l'elaboració dels estudis, memòries o estadístiques, el principi de col·laboració entre Administracions públiques i l'òrgan de participació ciutadana, és a dir, el Consell de Participació de les Persones LGTBI.

El Capítol II estableix un conjunt de polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de les persones LGTBI. Es preveu l'elaboració d'una Estratègia estatal per a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI, com a instrument principal de col·laboració territorial per a l'impuls, desenvolupament i coordinació de les polítiques i els objectius establerts en la llei. S'estableixen, a més, diverses mesures que afecten diferents àmbits: administratiu; laboral; de la salut; de l'educació; de la cultura, l'oci i l'esport; de la publicitat, els mitjans de comunicació social i internet; de la família, la infància i la joventut; i de l'acció exterior i la protecció internacional.

El Títol II inclou un conjunt de mesures per a promoure la igualtat real i efectiva de les persones trans. El Capítol I regula la rectificació registral de l'esment relatiu al sexe de les persones i l'adequació documental, reconeixent la voluntat lliurement manifestada, despatologitzant el procediment i eliminant la majoria d'edat per a sol·licitar la rectificació. El Capítol II, a més d'establir unes línies generals d'actuació dels poders públics, regula una sèrie de mesures per a promoure la igualtat efectiva de les persones trans en diferents àmbits: laboral, de la salut i educatiu.

El Títol III regula els mecanismes per a la protecció efectiva i la reparació enfront de la discriminació i la violència. El Capítol I estableix les mesures generals de protecció i reparació enfront de la discriminació per raó d'orientació i identitat sexual, expressió de gènere o característiques sexuals. El Capítol II regula les mesures específiques d'assistència i protecció enfront de la violència basada en LGTBIfobia. El Capítol III regula les mesures específiques de protecció dels drets de determinades persones LGTBI en situacions especials, com són les persones LGTBI menors d'edat, les persones LGTBI amb discapacitat o en situació de dependència, les persones migrants LGTBI, les persones majors LGTBI, les persones LGTBI en l'àmbit rural i les persones intersexuals.

El Títol IV s'ocupa del règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI.

La disposició addicional primera es refereix a l'actualització de la quantia de les sancions.

La disposició addicional segona es refereix a la igualtat de tracte i no discriminació en l'accés a l'habitatge.

La disposició addicional tercera introdueix el concepte del sexilio.

La disposició addicional quarta recull l'aplicació supletòria de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

La disposició transitòria primera estableix el règim aplicable als procediments administratius i judicials iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la llei, que serà el disposat en la normativa anterior, sense perjudici del que s'estableix en la disposició transitòria segona.

La disposició transitòria segona preveu que el que s'estableix en aquesta norma sigui aplicable a tots els procediments registrals de rectificació de l'esment relatiu al sexe en tramitació a l'entrada en vigor d'aquesta llei, si la persona interessada així ho sol·licita.

Mitjançant la disposició derogatòria única es deroga la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de l'esment relatiu al sexe de les persones.

Les disposicions finals recullen les diverses modificacions de preceptes de lleis vigents necessàries per a la seva acomodació a les exigències i previsions derivades d'aquesta llei:

La disposició final primera modifica el Codi Civil, procedint a la implementació del llenguatge inclusiu. Lluny de consistir en una modificació merament formal, la substitució del terme «pare» en l'article 120.1.*º per l'expressió «pare o progenitor no gestant» suposa la possibilitat, per a les parelles de dones, i parelles d'homes quan un dels membres sigui un home trans amb capacitat de gestar, de procedir a la filiació no matrimonial per declaració conforme en els mateixos termes que en el cas de parelles heterosexuals, en coherència amb les modificacions operades sobre la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil per la disposició final onzena.

La disposició final segona modifica la Llei 21/1987, d'11 de novembre, per la qual es modifiquen determinats articles del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil en matèria d'adopció amb la finalitat d'especificar que les disposicions sobre la capacitat dels cònjuges per a adoptar simultàniament a una persona menor d'edat seran també aplicables als integrants d'una parella unida de manera permanent per relació d'afectivitat anàloga a la conjugal, incloent també, per tant, a les parelles homosexuals, perquè fins ara es contemplava únicament a les parelles formades per un home i una dona.

La disposició final tercera modifica la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal, incorporant-se la clàusula de no discriminació per raó d'orientació sexual, identitat sexual, expressió de gènere i característiques sexuals.

La disposició final quarta modifica la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa amb la finalitat de legitimar, en els processos per a la defensa dels drets i interessos de les persones víctimes de discriminació per raons d'orientació sexual, identitat sexual, expressió de gènere o característiques sexuals, a més de les persones afectades, als partits polítics, les organitzacions sindicals, les organitzacions empresarials, les associacions professionals de persones treballadores autònomes, les associacions de persones consumidores i usuàries i les associacions i organitzacions legalment constituïdes que tinguin entre els seus fins la defensa i promoció dels drets de les persones LGTBI.

La disposició final cinquena modifica la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil. A més de conducta, com en el cas de l'ordre contenciós administratiu, a ampliar la legitimació en els processos per a la defensa dels drets LGTBI, s'afegeix un nou article 15 quater sobre publicitat i intervenció en processos per a la defensa del dret a la igualtat de tracte i no discriminació per raó d'orientació i identitat sexual, expressió de gènere o característiques sexuals.

La disposició final sisena modifica el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, procedint a sancionar conductes discriminatòries i l'assetjament per raó d'orientació sexual, identitat sexual, expressió de gènere i característiques sexuals, així com la sol·licitud, en el marc de processos de selecció, de dades personals sobre aquest tema.

La disposició final setena modifica la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, introduint la clàusula de no discriminació per raó d'orientació sexual, identitat sexual, expressió de gènere i característiques sexuals.

La disposició final octava modifica la Llei 19/2007, d'11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport. S'introdueix un nou paràgraf f) en l'article 1.1 amb la finalitat d'introduir entre els objectius de la norma eliminar la LGTBIfobia, la discriminació per raó d'orientació i identitat sexual, expressió de gènere o característiques sexuals, així com garantir el principi d'igualtat de tracte de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals en l'esport. En conseqüència, s'operen diversos canvis sobre la norma per a assegurar el compliment d'aquest objectiu.

La disposició final novena modifica la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom.

La disposició final desena modifica la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària, per a afegir, entre els motius que recull l'article 3 per al reconeixement de la condició de refugiat, la persecució per motius d'identitat sexual.

La disposició final onzena modifica la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil. En coherència amb els canvis operats per la disposició final primera, les principals novetats s'introdueixen sobre l'article 44, amb la finalitat de permetre la filiació no matrimonial en parelles de dones lesbianes, ja que, fins ara, només es preveia la matrimonial. Així mateix, es modifica l'article 49 per a preveure que, en el cas que el comunicat facultatiu indiqués la condició intersexual de la persona nascuda, els progenitors, de comú acord, podran sol·licitar que l'esment del sexe figuri en blanc pel termini màxim d'un any.

La disposició final dotzena modifica la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social. Com en els dos casos anteriors, s'amplia la legitimació en els processos per a la defensa dels drets LGTBI.

La disposició final tretzena modifica la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària. S'introdueix un nou Capítol I bis en el Títol II, «De l'aprovació judicial de la modificació de l'esment registral del sexe de persones majors de dotze anys i menors de catorze», per a adaptar la citada llei als canvis operats per aquesta norma en el cas de les persones menors d'edat majors de dotze i menors de catorze anys, disposant-se que podran promoure l'expedient de modificació de l'esment registral del sexe assistides pels seus representants legals. En el supòsit de desacord dels progenitors o representant legal, entre si o amb la persona menor d'edat, es procedirà al nomenament d'un defensor judicial. S'introdueix així mateix un nou Capítol I ter a aquest Títol, «De l'aprovació judicial de la modificació de l'esment registral relatiu al sexe amb posterioritat a la tramitació d'un procediment registral de rectificació d'aquest esment inicial», amb la finalitat de permetre revertir la rectificació registral anteriorment produïda, en coherència amb el que es preveu en aquesta llei.

La disposició final catorzena modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, per a introduir la clàusula de no discriminació per raó d'orientació sexual, identitat sexual i característiques sexuals. Així mateix, s'especifica que el terme de mare biològica inclou també a les persones trans gestants.

Amb la mateixa fi, la disposició final quinzena modifica el text refós de la Llei d'Ocupació, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre.

La disposició final setzena opera una modificació equivalent sobre el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

La disposició final dissetena modifica la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a prohibir contractar amb l'Administració pública a les entitats que hagin estat sancionades amb caràcter ferm per infracció greu o molt greu en matèria d'igualtat de tracte i no discriminació per raó d'orientació i identitat sexual, expressió de gènere o característiques sexuals.

La disposició final divuitena recull els títols competencials a l'empara dels quals es dicta la Llei.

La disposició final dinovena faculta al Govern per a dictar quantes disposicions resultin necessàries per al desenvolupament i execució d'aquesta llei, la qual cosa haurà de realitzar en el termini d'un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor, el Govern habilitarà per via reglamentària els procediments per a l'adequació de documents expedits a persones estrangeres.

La disposició final vintena estableix la fórmula de la seva entrada en vigor, l'endemà de la publicació de la norma.