Ordre DSO/39/2023, de 28 de febrer, publicada al DOGC número 8865, d’1 de març de 2023

01/03/2023

Es publiquen les bases generals i les específiques per a cada línia que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes, activitats, ajuts i serveis a entitats dels àmbits d'afers socials, inclusió social, serveis socials, famílies, joventut, educació en el lleure, infància i adolescència, gent gran, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, del Departament de Drets Socials que s'indiquen a continuació:

Annex 1. Bases generals, aplicables a tots els programes i subvencions

Annex 2. Subvencions a entitats per a activitats i projectes de les línies que s'indiquen a continuació (Totes les línies incloses en aquest annex tenen caràcter anual).

B Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

B.1 Activitats preventives d'atenció social per a infants i joves en risc social o en situació de risc de maltractament lleu o moderat.

C Programes de suport a persones joves tutelades i extutelades.

C.1 Projectes de suport i acompanyament per a joves (suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral) adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

E Programes de suport a l'associacionisme juvenil.

E.1 Projectes juvenils.

E.2 Projectes per a plans anuals d'actuació d'associacions juvenils rellevants i d'ampli abast territorial.

E.3 Projectes per a plans anuals d'actuació d'associacions juvenils d'àmbit local i comarcal.

F Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l'associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano.

F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari de l'associacionisme veïnal.

F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat i de millora de la seva gestió.

F.3 Projectes d'acció comunitària inclusiva per lluitar contra l'exclusió social.

F.4 Projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya.

F.5 Projectes per a l'enfortiment de l'associacionisme.

F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

G Programes de suport de serveis socials.

G.1 Projectes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

G.2 Projectes de suport als i les professionals de la intervenció i acció social.

L Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.

L.1 Accions de foment de l'accessibilitat a la comunicació del servei.

L.2 Accions de foment de l'accessibilitat per a l'accés i a l'interior de l'establiment.

N Programes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

N.1 Projectes d'ajudes econòmiques i prestació de serveis a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

N.2 Projectes de sensibilització contra el malbaratament alimentari.

Q Programes de suport a l'educació en el lleure.

Q.1 Projectes d'educació en el lleure.

Q.2 Projectes de suport a les petites i mitjanes federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure i a les seves entitats membres.

Q.3 Projectes de suport a les grans federacions i als moviments d'entitats d'educació en el lleure i a les seves entitats membres.

Q.4 Actuacions de suport a la participació en igualtat de condicions en les activitats d'educació en el lleure.

Q.5 Monitoratge per a la inclusió d'infants i joves amb discapacitat en les activitats d'educació en el lleure.

R Programes d'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació de l'autonomia personal i vincles socials.

R.1 Projectes específics en l'àmbit de l'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials.

S Programes adreçats a evitar l'exclusió social i facilitar l'empoderament de persones que es troben en situació de pobresa o exclusió social.

S.1 Projectes innovadors de caire preventiu adreçats a evitar l'exclusió social i facilitar l'empoderament de persones que es troben en situació de pobresa o exclusió social.

T Programes de prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les persones grans actives.

T.1 Activitats de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.

T.2 Activitats d'envelliment actiu.

Annex 3. Subvencions a entitats per a serveis socials de les línies que s'indiquen a continuació: (Totes les línies incloses en aquest annex tenen caràcter anual excepte les línies X i Z que són de caràcter semestral i s'executen a partir del segon semestre de 2023).

H Programes de suport a les famílies.

H.1 Serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE).

H.2 Serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) i programes d'orientació educativa.

I Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.

I.1 Serveis de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

I.2 Serveis d'atenció diürna (servei de centre obert).

I.3 Serveis d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

I.4 Serveis d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

X Programes adreçats al suport a projectes d'atenció social de caire experimental per a la inserció comunitària de persones amb problemàtica social derivada de conducta addictiva, trastorns de la conducta alimentària o VIH-sida.

X1 Projectes d'acompanyament a la vida autònoma per a persones afectades pel virus VIH/sida.

X2 Projectes d'acompanyament a la vida autònoma per a persones amb conducta addictiva.

X3 Projectes d'habitatges assistits per a persones amb trastorns de la conducta alimentària.

L'execució serà durant el segon semestre de l'any 2023.

Z Programes adreçats al suport a projectes d'atenció social de caire experimental per a persones amb discapacitat física, intel·lectual o en situació de pluridiscapacitat.

Z1 Projectes de respir a persones amb discapacitat física i intel·lectual realitzats en centres de de dia d'atenció especialitzada.

Z2 Projectes experimentals d'atenció diürna per a persones amb discapacitat física que incorporin la flexibilització en els hores d'atenció i dies setmanals d'assistència.

Z3 Projectes d'habitatges amb suport per a persones amb discapacitat física o intel·lectual.

L'execució serà durant el segon semestre de l'any 2023.

Annex 4. Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials de la línia J i sublínies de la mateixa que s'indiquen a continuació:

J Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d'exclusió social.

J.1 Servei de tuteles per a persones grans amb dependència o risc social (de caràcter semestral).

J.2 Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter semestral).

J.3 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter semestral).

J.4 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter semestral).

J.5 Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter semestral).

J.7 Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual (de caràcter semestral).

J.8 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter semestral).

J.9 Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter semestral).

J.10 Servei de club social per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter semestral).

J.11 Servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter semestral).

J.12 Servei de tutela per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter semestral).

J.13 Servei de centre de dia per a persones amb drogodependències (de caràcter semestral).

J.14 Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències (de caràcter semestral).

J.15 Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències (de caràcter semestral).

J.16 Servei de prevenció per a persones afectades pel virus VIH/sida. Servei d'acompanyament a la vida autònoma (de caràcter semestral).

J.17 Servei de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/sida (de caràcter semestral).

J.18 Servei de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/sida (de caràcter semestral).

J.19 Servei de prevenció d'addiccions. Servei d'acompanyament a la vida autònoma (de caràcter semestral).

J.20 Programa per a les regularitzacions de persones usuàries de la convocatòria d'entitats d'exercicis anteriors (de caràcter anual).

Annex 5. Mòduls

Línia J Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social i a les persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d'exclusió social.

Tipus d'acció Q5 Monitoratge per a la inclusió d'infants i joves amb discapacitat en les activitats d'educació en el lleure

Annex 6. Principis ètics i regles de conducta

S'indiquen els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts n'han d'adequar l'activitat, d'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Es deroga l'Ordre TSF/59/2021, d'11 de març per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Les subvencions atorgades d'acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.