Resolució EDU/618/2023, de 20 de febrer, publicada al DOGC número 8865, d’1 de març de 2023

01/03/2023

D'acord amb la base 3 de l'Ordre EDU/5/2023, de 16 de gener, les línies subvencionables són les següents:

Línia 1 - "Formació en CDD”. Projectes de formació per garantir l'adquisició de competències digitals dels docents.

Línia 2 - "Llançadora d'innovació digital”. Projectes d'innovació per donar suport a la transformació dels centres educatius mitjançant la Competència Digital Docent.

Línia 3 - "Trencant motlles”. Projectes de comunicació i difusió per donar a conèixer el procés de transformació i digitalització dels centres educatius, així com els seus plans estratègics. Aquesta línia està especialment pensada per impulsar els processos de creació de recursos i materials innovadors en tots els àmbits digitals vinculats als actes de comunicació i difusió.

El període d'execució de les actuacions previstes en aquesta convocatòria i en les bases reguladores s'inicia el 20 de gener de 2023 i finalitza el 30 d'abril de 2024. Es podrà ampliar aquest termini d'execució mitjançant Ordre del conseller d'Educació, sempre que els terminis europeus ho permetin.

Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre EDU/5/2023, de 16 de gener, per la qual s'aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament d'Educació per a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation EU (DOGC núm. 8836, de 19.1.2023).

Poden ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions les següents: a) ens locals: ajuntaments, consells comarcals, etc.; b) entitats sense ànim de lucre; c) fundacions; d) empreses; e) agrupacions d'empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, constituïdes jurídicament; i, f) universitats de qualsevol titularitat (inclosos els grups de recerca i ICE) i centres de recerca.

Les entitats que vulguin participar en la convocatòria han d'annexar al formulari de sol·licitud la documentació esmentada a la base 13 de l'annex 1 de l'Ordre EDU/5/2023, de 16 de gener. En el cas de les sublínies 1.1 i 1.2 i de la línia 2, d'acord amb la base 13.6, també caldrà presentar juntament amb la sol·licitud la documentació següent:

- Annex a la memòria descriptiva, que contindrà informació sobre les activitats de formació destinades a l'adquisició de l'acreditació de la CDD, d'acord amb el model facilitat.

Les entitats han de presentar un formulari de sol·licitud diferent per a cada projecte sol·licitat. En cas que una entitat participant presenti més d'un formulari de sol·licitud pel mateix projecte es considerarà vàlid l'últim formulari de sol·licitud presentat, i els anteriors no seran admesos.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de les subvencions s'han d'efectuar exclusivament per via electrònica a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya i de l'extranet de les administracions públiques catalanes EACAT, en el marc del que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya i a l'extranet de les administracions públiques catalanes EACAT. Un cop s'hagi emplenat, s'ha de presentar electrònicament amb la documentació que s'indica al mateix web.

En cas que la sol·licitud o els altres tràmits no es presentin mitjançant els formularis normalitzats disponibles a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/) i a l'extranet de les administracions públiques catalanes EACAT (https://www.eacat.cat), es consideraran no presentats, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, per tant, la data a partir de la qual es considerarà que s'ha presentat la sol·licitud o realitzat el tràmit és la data d'entrada del formulari específic que s'ha assenyalat.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent que l'acompanya, és de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la presentació del formulari es podrà tramitar durant els tres dies hàbils consecutius. Podeu consultar si hi ha cap incidència a la secció Avisos i talls de servei de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.