Decret Llei 1/2023, de 28 de febrer, publicada al DOGC número 8866, de 2 de març de 2023

02/03/2023

Aquest decret llei s'estructura en 12 articles, agrupats en 3 capítols i tres disposicions finals.

Els articles que integren el capítol I, a més de la definició de l'objecte, contenen les disposicions de caràcter general com ara l'establiment del caràcter no indemnitzable de les mesures adoptades, llevat dels supòsits en què escaigui l'aplicació de la legislació en matèria d'expropiació forçosa, així com la declaració d'utilitat pública als efectes d'ocupació temporal i expropiació forçosa.

El capítol II conté les mesures adreçades a garantir l'abastament d'aigua a poblacions com ara la suspensió temporal d'aprofitaments quan estigui en risc la captació i el tractament d'aigua a poblacions i la recuperació de captacions en desús per a destinar-ne els recursos a l'abastament de poblacions. Aquest capítol també preveu admetre la dilució dels recursos hídrics obtinguts en aplicació de les mesures exposades a fi de reduir la concentració de determinats compostos per tal que aquests recursos assoleixin la qualitat necessària per destinar-los a abastament. Així mateix, amb l'objectiu d'evitar la disminució dels recursos, el Decret llei limita les autoritzacions d'actuacions que comportin un esgotament del nivell freàtic a supòsits on existeixin riscos per als béns i les persones. Amb caràcter complementari es regula un procediment per a la modificació temporal de les condicions d'utilització del domini públic. Com a mesura de foment de les connexions a la Xarxa d'Abastament Ter - Llobregat en situació de sequera, a fi d'assegurar una major disponibilitat de recursos als ens locals, s'estableix la possibilitat de fraccionar el pagament de la quota de connexió corresponent. Aquest capítol també conté una mesura de reparació dels danys causats per aquells incompliments de les normes d'aprofitament dels recursos hídrics i les reduccions de dotacions que estableix el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, quan comportin una reducció dels recursos disponibles per a l'abastament de població, consistent en un increment de la valoració dels danys al domini públic hídric. I finalment aquest capítol conté una mesura adreçada la determinació del consum mensual en situació de normalitat d'una activitat o activitats que permetrà calcular les dotacions en els diferents escenaris de sequera que defineix el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

En darrer terme, el capítol III preveu les mesures adreçades a facilitar la gestió de dejeccions ramaderes en situació d'excepcionalitat o d'emergència. En aquestes situacions, si la manca d'aigua comporta que no es pugui sembrar la parcel·la, tampoc no serà possible aplicar les dejeccions ramaderes com a fertilitzant. Per aquest motiu, cal afavorir les diferents formes d'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes a fi que no s'apliquin al sòl, i, a més, no donin lloc a abocaments de les basses o els femers.

La disposició final primera addiciona un article 29 bis al Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, per completar la regulació del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, afegint-hi la tipificació de les infraccions dels incompliments de les mesures contingudes en aquest instrument de la planificació i de les sancions corresponents.

La disposició final segona conté una modificació del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 103/2003, de 13 de maig, consistent a preveure que en situació de sequera s'admeti en les condicions que s'estableixen l'abocament als sistemes públics de sanejament dels rebutjos procedents de sistemes de separació per membranes, sempre que no es posi en risc el funcionament del sistema públic de sanejament o l'incompliment dels objectius de qualitat en el medi receptor.

La disposició final tercera preveu l'entrada en vigor immediata del Decret llei, el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.