Resolució JUS/633/2023, de 13 de febrer, publicada al DOGC número 8866, de 2 de març de 2023

02/03/2023

Convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió dels Premis ADR Justícia 2023 en les categories A i B. Així mateix, s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis ADR Justícia 2023 en les categories C i D, les candidatures de les quals seran proposades d'ofici, indistintament, pel Comitè Assessor del Centre de Mediació de Catalunya, pel mateix Centre o pels membres del jurat i no requeriran de la presentació de sol·licituds.

Pel que fa a les categories A i B, aquesta convocatòria està referida a tesis doctorals i treballs de recerca que s'hagin presentat entre l'1 de gener de 2020 i el 18 de maig de 2023 (inclòs) i que no hagin optat a aquests premis en edicions anteriors; i a les iniciatives pràctiques impulsades per ens, institucions i organismes públics o privats en l'àmbit de la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR) implementades, totalment o parcialment, durant els tres anys naturals anteriors a l'any d'aquesta convocatòria, i que no hagin optat a aquests premis en edicions anteriors.

Pel que fa a les categories C i D, els premis a atorgar en el marc d'aquesta convocatòria estan referits a publicacions o accions de difusió o comunicació que hagin tingut lloc en els tres anys naturals anteriors a l'any de la present convocatòria i que no hagin estat proposades per a aquests premis en edicions anteriors a la present.

La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per l'Ordre JUS/19/2023, de 3 de febrer (DOGC núm. 8850, de 8 de febrer de 2023.

La dotació econòmica màxima dels premis, en la categoria A, és de nou mil euros (9.000,00 €), amb càrrec a la partida D/483000100/2140/0000 del centre gestor JU07 (Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació) del pressupost del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023. Aquest import es distribuirà entre les subcategories a) i b) de la categoria A de la manera següent:

a) Màxim de sis mil euros (6.000,00 €) destinats al premi a la millor tesi doctoral.

b) Màxim de tres mil euros (3.000,00 €) destinats al premi al millor treball de recerca.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació necessària, en les categories A i B, finalitza al 18 de maig de 2023. Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions s'han de presentar exclusivament per mitjans electrònics a través de la pàgina web Tràmits gencat.