Resolució PRE/628/2023, de 27 de febrer, publicat al DOGC número 8866, de 2 de març de 2023

02/03/2023

D'acord amb l'article 14.5 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals, s'ha de publicar en un diari oficial la relació d'entitats municipals descentralitzades, amb l'especificació del municipi a què pertanyen.

Per això la resolució publica, a l'annex, la relació de les entitats municipals descentralitzades, ordenades alfabèticament, amb l'especificació del municipi i la comarca a què pertanyen, i el nombre de vocals assignats.

De conformitat amb el que disposa l'article 14.6 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, les corporacions locals interessades, els partits polítics i els particulars disposen d'un termini improrrogable de set dies naturals a partir de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per presentar reclamacions sobre el nombre de vocals assignats davant el mateix òrgan que l'ha dictada i que ha de resoldre.