Resolució EDU/653/2023, de 27 de febrer, publicada al DOGC número 8867, de 3 de març de 2023

03/03/2023

El Departament d'Educació vol impulsar el Programa d'innovació pedagògica Enfocament Restauratiu Global, entès com un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l'evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius, com queda recollit a l'article 1 de l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

La finalitat del Programa ERG és proporcionar als centres educatius l'acompanyament, els recursos pedagògics i la formació per promoure la necessitat de canvi cap a una comunitat educativa restaurativa tenint en compte els valors i principis de l'ERG, les noves habilitats a aprendre per construir relacions i crear comunitat, donar resposta positiva al conflicte, reparar danys i restaurar relacions definint els elements estructurals i organitzatius dins del projecte de convivència de centre.

Els objectius del Programa ERG són els següents:

a. Incorporar procediments i estratègies que possibilitin la participació, la implicació i el compromís de la comunitat educativa per construir una convivència positiva.

b. Facilitar el desenvolupament d'habilitats relacionals per fomentar una cultura del diàleg, de pau i no-violència, juntament amb els valors i principis del respecte, la inclusió i l'honestedat.

c. Apoderar els centres educatius en el marc de les pràctiques restauratives preventives per promoure en l'alumnat la ciutadania democràtica, la consciència global i el benestar emocional, alhora que s'implementen les pràctiques restauratives responsives per a la gestió positiva dels conflictes

d. Establir mecanismes de reparació de relacions i danys per superar la punició i optar per processos inclusius i la millora de la convivència.

e. Incorporar al Projecte de Convivència l'impacte de l'ERG pel que fa a l'aula, el centre, les famílies i l'entorn.

El programa s'emmarca bàsicament en els tres àmbits d'innovació definits en el Marc de la Innovació pedagògica de Catalunya següents:

Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge.

Àmbit 2: organització i gestió educativa.

Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l'entorn.

En el marc del Programa ERG els centres educatius participants han d'elaborar un projecte que doni resposta als objectius específics que cada centre concretarà a partir de la seva diagnosi de necessitats i d'acord amb els objectius generals exposats en l'apartat 1.2.

Els destinataris del Programa d'Innovació Pedagògica ERG són els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris.