Resolució EDU/654/2023, de 28 de febrer, publicada al DOGC número 8867, de 3 de març de 2023

03/03/2023

La finalitat del Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying és proporcionar als centres participants la formació i els recursos necessaris per a enfortir la prevenció davant de l'assetjament escolar i altres tipus de violències que comparteixen estratègies preventives. Així doncs, promou el benestar emocional de l'alumnat, la sensibilització envers l'assetjament escolar i les estratègies de detecció preventiva continuada com a factors protectors alhora que contribueix a establir estructures de tipificació i pautes en el procés d'abordatge de situacions d'assetjament i ciberassetjament escolar.

Els objectius generals del Programa d'Innovació #aquiproubullying són els següents:

a) Establir estratègies emmarcades en l'àmbit de la prevenció de l'assetjament escolar i altres tipus de violències tals com són la prevenció i la sensibilització envers l'assetjament escolar.

b) Sensibilitzar i implicar tota la comunitat escolar en la millora de la convivència i el compromís amb el benestar com a eina clau per a l'èxit escolar.

c) Empoderar i implicar l'alumnat en el treball per la millora del benestar emocional propi i dels companys i companyes.

d) Concretar les accions i els mecanismes que es duran a terme per a la millora de la detecció preventiva continuada.

e) Establir criteris i canals per a una bona detecció per la solució aprofundint en la tipificació de casos per a una millor resolució i una ràpida resposta educativa.

f) Dotar d'estratègies per a l'abordatge davant de l'alumnat implicat, els grups classe i les famílies.

El programa s'emmarca bàsicament en els tres àmbits d'innovació definits en el Marc de la Innovació pedagògica de Catalunya:

Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de la l'ensenyament i l'aprenentatge.

Àmbit 2: organització i gestió educativa.

Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l'entorn.

En el marc del Programa #aquiproubullying els centres educatius participants han d'elaborar un projecte que doni resposta als objectius específics que cada centre ha de concretar a partir de la seva diagnosi de necessitats i d'acord amb els objectius generals que consten al punt 1.2.

Els destinataris del Programa d'Innovació Pedagògica #aquiproubullying són els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris.