Reial decret 150/2023, de 28 de febrer, publicat al BOE número 54, de 4 de març de 2023

06/03/2023

Aquest reial decret té per objecte aprovar els cinc plans d'ordenació de les cinc demarcacions marines d'Espanya, conforme al que s'estableix en el Reial decret 363/2017, de 8 d'abril, pel qual s'estableix un marc per a l'ordenació de l'espai marítim. Els plans d'ordenació de l'espai marítim tenen caràcter instrumental per a fomentar el creixement sostenible de les economies marítimes, el desenvolupament sostenible dels espais marins i l'aprofitament sostenible dels recursos marins.

La finalitat dels plans d'ordenació de l'espai marítim és contribuir a aconseguir els objectius d'ordenació establerts conforme a l'article 5 del Reial decret 363/2017, de 8 d'abril.

Els plans d'ordenació de l'espai marítim formen part de les estratègies marines, per la qual cosa participen del seu caràcter públic i vinculant per a les administracions públiques, i no crearan per si sols drets o obligacions per als particulars o entitats, per la qual cosa la seva aprovació o modificació no donarà lloc a indemnització d'acord amb l'article 7.2 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí.

L’àmbit d'aplicació del present reial decret són les cinc demarcacions marines espanyoles: nord atlàntica, sud atlàntica, Estret i Alborán, llevantí-balear i canària, definides en l'article 6.2 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí, i en els termes estipulats en l'article 2 de la Llei. Queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquests plans: a) Les zones I i II dels ports d'interès general de l'Estat, així com les aigües de servei dels ports autonòmics; b) Les aigües costaneres, en tot allò que es trobi regulat en la planificació hidrològica.

Als espais marins protegits se'ls aplicarà amb caràcter prevalent la normativa vigent de planificació i gestió d'aquests, sense perjudici de la seva catalogació en els plans d'ordenació de l'espai marítim com a zones d'ús prioritari per a la conservació de la biodiversitat.

Els plans d'ordenació de l'espai marítim que s'aproven per aquest reial decret estaran disponibles en la pàgina web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, apartat de costes i medi marí.