Ordre INT/212/2023, d’1 de març, publicada al BOE número 55, de 6 de març de 2023

06/03/2023

Les persones que siguin designades per als càrrecs de President i Vocal de les meses electorals, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 25 i següents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, percebran una dieta de 70,00 euros. La dieta serà percebuda per cadascun dels titulars de la mesa electoral i per jornada electoral, encara que en la mateixa se celebrin diversos processos. Només tindran dret a la dieta aquells que tinguin la condició de titulars; els suplents, únicament quan adquireixin la condició de titulars.

El dret a la dieta ho serà en el seu import íntegre, amb independència del temps de la jornada electoral que s'hagi estat exercint el càrrec.

Es deroga l'Orde INT/282/2019, de 7 de març.