Resolució de 27 de febrer de 2023, publicada al BOE número 55, de 6 de març de 2023

06/03/2023

L'article 209.4 del TRLHL estableix l'obligació a les entitats locals de formular comptes consolidats en els termes previstos en les normes de consolidació per a les entitats locals a aprovar pel ministre d'Hisenda i Funció Pública. Aquestes normes van ser aprovades mitjançant Ordre HAC/836/2021, de 9 de juliol, i després de la seva aprovació, els municipis amb població superior a 50.000 habitants i entitats locals d'àmbit superior estan obligades a formular comptes anuals consolidats dels exercicis que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2022. A partir de l'1 de gener de 2024 hauran de fer-ho les altres entitats locals.

En el procediment de formació i rendició del compte general, els comptes anuals consolidats formen part de la documentació complementària que acompanya al compte general. D'acord amb la Instrucció aprovada pel Ple del Tribunal de Comptes, el 26 de novembre de 2015, que regula la rendició telemàtica del compte general de les entitats locals i el format d'aquest compte, les entitats locals han de rendir el compte general d'acord amb el model recomanat en la Resolució de la IGAE de 13 de novembre de 2015. En aquest model es recomanava el format «xml» per als comptes anuals i el format «pdf» per a la documentació complementària, en la qual s'inclouen els estats integrats i consolidats dels comptes que hagués determinat el Ple de la Corporació. Amb l'entrada en vigor de les normes de consolidació per a les entitats locals, la IGAE ha aprovat, el 22 de desembre de 2022, una nova Resolució per la qual recomana a les institucions de control extern un nou format «xml» normalitzat dels Comptes Anuals Consolidats del sector públic local, que afavoreixi l'homogeneïtzació en la rendició de comptes per part de les entitats locals i faciliti l'establiment de procediments d'enviament dels citats comptes per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. El Tribunal de Comptes considera que el nou format recomanat per la IGAE per a la presentació dels comptes anuals consolidats és el més adequat per a continuar avançant en la rendició de comptes en suport informàtic, per la qual cosa es fa necessari modificar la Instrucció de rendició de comptes de l'any 2015 per a recollir la referència a la Resolució de la IGAE de 2022.