Resolució EDU/876/2023, de 9 de març, publicada al DOGC número 8877, de 17 de març de 2023

17/03/2023

S’obre el procediment de convocatòria oberta per a la concessió d’aquestes subvencions, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea.

Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre EDU/11/2023, de 25 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres públics, creades entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (DOGC núm. 8843, de 30.1.2023).

Poden ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions els ens locals de Catalunya, titulars de llars d'infants o escoles bressol que imparteixen el Primer Cicle de l'educació infantil i que hagin creat noves places entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024 mitjançant conveni amb el Departament d'Educació.

També poden ser beneficiaris els ajuntaments que en el seu municipi tenen una escola, on l'edifici és de la seva propietat i la titularitat del centre és de la Generalitat de Catalunya, en la qual s'ha implantat, segons resolució publicada al DOGC, el primer cicle d'educació infantil entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024 i tenen la competència per executar despesa d'infraestructura, segons el punt 4 de l'annex de l'Ordre 67/2020, de 26 de maig, del procediment d'implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals.

Els ens beneficiaris han de complir els requisits i condicions establerts a la base 3 de l'Annex 1 de l'Ordre EDU/11/2023, de 25 de gener.

S'estableixen els següents terminis de presentació de sol·licituds:

a) Des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 6 d'abril de 2023.

b) Des del 2 de maig de 2023 fins a l'1 de juny de 2023.

c) Des de l'1 de setembre de 2023 fins a l'1 d'octubre de 2023.

d) Des del 15 de novembre de 2023 fins al 15 de desembre de 2023.

e) Des de l'1 de febrer de 2024 fins a l'1 de març de 2024.

f) Des del 2 de maig de 2024 fins a l'1 de juny de 2024.

g) Des de l'1 de setembre de 2024 fins al 15 de setembre de 2024.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la presentació del formulari es podrà tramitar durant els tres dies hàbils consecutius. Podeu consultar si hi ha cap incidència a la secció Avisos i talls de servei de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Els ens sol·licitants han de presentar una sol·licitud diferent per a cadascun dels centres que hagin creat o tinguin previsió de crear places en el període establert per les bases reguladores i aquesta convocatòria.

Els ajuntaments han de descarregar, emplenar, signar electrònicament i enviar el formulari de sol·licitud i el formulari de justificació des del web de l'EACAT (Extranet de les Administracions Catalanes), a l'apartat de "Tràmits”, prestador "Departament d'Educació”.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de les subvencions s'han d'efectuar exclusivament per via electrònica, en el marc del que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'extranet de les administracions públiques catalanes EACAT. Un cop s'hagi emplenat, s'ha de presentar electrònicament amb la documentació que s'indica al mateix web. En cas que la sol·licitud o els altres tràmits no es presentin mitjançant els formularis normalitzats disponibles a l'extranet de les administracions públiques catalanes EACAT, es consideraran no presentats, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D'acord amb la base 10.2 de l'Annex 1 de l'Ordre EDU/11/2023, de 25 de gener, l'import de la subvenció serà del 100% del pressupost elegible presentat per l'ens sol·licitant, fins a una quantitat màxima de 10.195,00 euros per nova plaça creada.

L'import definitivament atorgat s'ajustarà, si s'escau, una vegada justificada la subvenció, en funció de l'import realment executat pel beneficiari en concepte de despeses de funcionament i d'infraestructures i equipament.

Us adjuntem també el document de presentació en power point que resumeix les bases i la convocatòria, les instruccions per sol·licitar subvencions destinades a la creació de places de primer cicle d’Educació Infantil en centres públics a través de la plataforma EACAT, el procediment per sol·licitar la creació d’una llar d’infants de titularitat municipal i el procediment de creació d'una llar i el de modificació d'obertura.