Resolució CLT/1622/2023, de 9 de maig, publicada al DOGC número 8916, de 16 de maig de 2023

16/05/2023

Aquestes bases tenen com a objecte la promoció i la difusió de les arts visuals i les arts escèniques professionals a través de la concessió de subvencions per a l'organització d'activitats de difusió en forma de festivals, cicles i esdeveniments similars, amb l'objectiu de donar més projecció, presència i difusió de les arts a Catalunya.

S'estableixen les quatre modalitats següents:

a) Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.

b) Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per entitats privades sense ànim de lucre.

c) Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals, promoguts per entitats privades sense ànim de lucre o per empreses.

d) Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals, promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.

En el cas de les modalitats de les lletres a) i d) poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments de Catalunya i els ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

No poden optar a aquestes subvencions:

a) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana, i del patrimoni cultural.

b) L'Ajuntament de Barcelona i els ens públics vinculats o dependents.