Decret 91/2023, de 16 de maig, publicat al DOGC número 8918, de 18 de maig de 2023

18/05/2023

S'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022 – 2027, les determinacions normatives del qual figuren a l'annex 1 d'aquest decret.

El contingut íntegre del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022 – 2027 es detalla a l'annex 2 d'aquest Decret i es pot consultar a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) és l'eina que ha de determinar les accions i les mesures necessàries per desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya. El seu àmbit territorial està constituït per les conques internes i per les aigües subterrànies i costaneres associades. La DMA establia que l’any 2009 s’havien d’aprovar els primers plans i programes i les mesures de gestió a dur a terme per assolir els objectius de bon estat de les masses d’aigua. També establia la necessitat de revisar aquests plans cada 6 anys. Per tant el primer cicle de planificació correspon al període 2009-2015, el segon al període 2016-2021 i el tercer al 2022-2027.

D’altra banda, es deroga el Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. També es deroga el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya i el Decret 329/1988, d'11 d'octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques.

Aquest decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.