Resolució EMT/1742/2023, de 19 de maig, publicada al DOGC número 8923, de 25 de maig de 2023

25/05/2023

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMT/1514/2023, de 3 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci (DOGC núm. 8910 de 8.5.2023).

El procediment per a la presentació de les sol·licituds s'estableixen a la base 6 de les bases reguladores d'aquests ajuts.

Els terminis de presentació de sol·licituds serà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del 30 de juny de 2023.