Resolució PRE/2394/2023, de 26 de juny, publicada al DOGC número 8950, de 4 de juliol de 2023

04/07/2023

Convocatòria per a la concessió de les subvencions per danys en infraestructures municipals i a la xarxa viària que preveu l'Acord del Consell de Ministres de 27 de juny de 2022, pel qual es declara la Comunitat Autònoma de Catalunya "zona afectada greument per una emergència de protecció civil”, com a conseqüència dels incendis forestals, comunicats al Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències de Protecció Civil (CENEM), que es van iniciar el 15 de juny del 2022 a Artesa de Segre i el 16 de juny a Castellar de la Ribera (Lleida).

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es destinen als projectes que executin els ajuntaments, les diputacions provincials, els consells comarcals i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població de la Comunitat Autònoma de Catalunya afectats pels sinistres causats pels incendis forestals, comunicats al Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències de Protecció Civil (CENEM), que es van iniciar el 15 de juny del 2022 a Artesa de Segre i el 16 de juny a Castellar de la Ribera (Lleida), relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal que inclou l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, d'acord amb les condicions que disposa la base reguladora 2 de l'annex de l'Ordre PRE/130/2023, de 24 de maig.

El procediment per concedir les subvencions objecte d'aquesta convocatòria el regeixen les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/130/2023, de 24 de maig (DOGC núm. 8925, de 29.5.2023).

Poden optar a beneficiar-se d'aquestes subvencions els ajuntaments, les diputacions provincials, els consells comarcals i les mancomunitats que executin projectes subvencionables, a l'empara d'aquesta convocatòria, en els termes municipals i nuclis de població de la Comunitat Autònoma de Catalunya afectats pels sinistres causats pels incendis forestals, comunicats al Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències de Protecció Civil (CENEM), que es van iniciar el 15 de juny del 2022 a Artesa de Segre i el 16 de juny a Castellar de la Ribera (Lleida), i que compleixin els requisits que estableix la base 4 de l'annex de l'Ordre PRE/130/2023, de 24 de maig.

Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar de manera desglossada, una sol·licitud per a cada obra prevista, amb les dades i la documentació annexa preceptives, d'acord amb el que disposa la base reguladora 6 de l'annex de l'Ordre PRE/130/2023, de 24 de maig, i el secretari o secretària de l'ens local ha de formalitzar i trametre la resta de tràmits associats al procediment de concessió d'aquestes subvencions i la seva justificació a través de l'Extranet de les administracions catalanes (EACAT), en els terminis corresponents.

Les sol·licituds de subvenció i la documentació annexa preceptiva s'han de presentar en el termini màxim d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.