Resolució PRE/2582/2023, de 7 de juliol, publicada al DOGC número 8959, de 17 de juliol de 2023

17/07/2023

Convocatòria pública, en règim de concurrència no competitiva, per a la concessió de subvencions per a ajuntaments de municipis de Catalunya que tinguin una població de fins a 2.000 habitants, segons les xifres de població publicades per l'IDESCAT i referides a l'1 de gener de 2022, per a la millora o el manteniment operatiu d'infraestructures i equipaments de pràctica esportiva de titularitat pública, gestionats directament o indirectament pel municipi.

Règim jurídic: Ordre PRE/152/2023, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants (DOGC 8935, de 13.6.2023)..

Poden beneficiar-se d'aquestes subvencions els ajuntaments de municipis de fins a 2.000 habitants que gestionin infraestructures o equipaments de pràctica esportiva de titularitat pública i que compleixin els requisits de la base reguladora 4 de l'annex de l'Ordre PRE/152/2023, de 8 de juny.

Només es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ens local, la qual pot contenir fins a un màxim de tres actuacions. Al formulari de sol·licitud s'hi ha d'indicar quin és l'import de despesa corrent i quin el d'inversió de cada actuació.

La presentació de la sol·licitud de subvenció i la documentació annexa preceptiva, i també l'acompliment de la resta de tràmits associats al procediment de concessió, execució i justificació de les actuacions subvencionades, les ha de formalitzar i trametre, d'acord amb el que disposa la base 8 de l'Ordre PRE/152/2023, de 8 de juny, el secretari o secretària de l'ens local a través de l'Extranet de les administracions catalanes (EACAT), per mitjà del formulari normalitzat, d'ús obligatori, que està disponible a EACAT juntament amb la informació de tot el tràmit. La sol·licitud, que ha d'incloure el formulari i la documentació preceptiva annexa, es considera presentada a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en la data de registre d'EACAT.

El formulari de sol·licitud i les instruccions per emplenar-lo i per trametre'l per mitjans telemàtics estan a disposició dels ens sol·licitants dins del tràmit específic d'EACAT per a aquestes subvencions.

Les sol·licituds de subvenció i la documentació annexa preceptiva s'han de presentar en el termini màxim d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

A l'efecte del còmput d'aquest termini i de la resta de terminis que estableixen les bases reguladores d'aquest procediment, s'aplica únicament el calendari de dies inhàbils que determina la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.