Acord GOV/155/2023, de 18 de juliol, publicat al DOGC núm. 8962, de 20 de juliol de 2023

20/07/2023

L'Acord GOV/155/2023, de 18 de juliol, crea el Programa temporal de suport per a la restauració d'espais afectats per activitats extractives. El programa té com a objectiu restaurar els espais afectats per activitats extractives, com ara mines, pedreres i abocadors. El programa també té com a objectiu prevenir la contaminació i el dany ambiental causat per aquestes activitats.

El programa es finançarà amb fons del Fons de Recuperació, Transformació i Resiliència i estarà en vigor durant un període de tres anys. El programa estarà gestionat pel Ministeri de Transició Ecològica i Reptes Territorials.

El programa preveu una sèrie de mesures, incloses:

  • La neteja i la restauració dels espais afectats per activitats extractives.
  • La protecció dels espais naturals del dany ambiental causat per aquestes activitats.
  • La promoció de l'ús sostenible dels recursos naturals.
  • La sensibilització sobre els impactes ambientals de les activitats extractives.

El programa ajudarà a restaurar els espais afectats per activitats extractives i a prevenir la contaminació i el dany ambiental causat per aquestes activitats.