Resolució SLR/2670/2023, de 10 de juliol, publicada al DOGC número 8963, de 21 de juliol de 2023

21/07/2023

La Resolució SLT/2670/2023, de 10 de juliol, crea el Programa de millora de la qualitat en la notificació de la farmacovigilància a Catalunya (Programa Farmavigila). El Programa Farmavigila té com a objectiu millorar la qualitat de les notificacions de reaccions adverses a medicaments (RAM) a Catalunya. Per a això, el Programa Farmavigila inclou les següents accions:

Formació dels professionals sanitaris en notificació de RAM.

Desenvolupament d'un sistema de notificació electrònica de RAM.

Millora de la informació que es proporciona als professionals sanitaris sobre la notificació de RAM.

Promoció de la notificació de RAM per part dels pacients.