Resolució de 13 de juliol de 2023, publicada al BOE número 175, de 24 de juliol de 2023

24/07/2023

La resolució de 13 de juliol de 2023 de la Secretaria d'Estat de Funció Pública modifica la resolució de 16 de març de 2023, per la qual es crea el Registre de plans d'igualtat de les administracions públiques i els seus protocols davant l'assetjament sexual i per raó de sexe.

En el marc dels treballs duts a terme en el si de la Comissió de Seguiment de l'Acord Marc per a una Administració del segle XXI, s'ha destacat la necessitat d'incorporar al Registre de Plans de Igualtat dos Annexos comprensius d'informació complementària per assegurar la qualitat, eficàcia i efectivitat dels Plans de Igualtat, així com l'abast dels plans i protocols a les administracions públiques.

Aquesta informació complementària es refereix, entre altres aspectes, al nombre d'efectius que componen l'Administració; al període de vigència del Pla; a la inclusió de mecanismes d'avaluació intermedis, així com els principals dades derivats del diagnòstic i els objectius a assolir. Així mateix, es recull informació sobre les mesures per garantir la igualtat efectiva entre dones i homes en l'accés a l'ocupació pública i en la carrera professional; la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; la formació en igualtat i la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció.

La resolució entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació al BOE.