Acord GOV/160/2023, de 25 de juliol, publicat al DOGC número 8967, de 27 de juliol de 2023

27/07/2023

El Govern ha aprovat el Sistema Intern d'Alertes per a la prevenció i detecció d'infraccions normatives i conductes contràries a la integritat pública de l'Administració de la Generalitat (SIA). Aquest sistema representa un pas essencial per millorar la transparència i la gestió ètica dins l'Administració.

El component central d'aquest sistema és el canal intern d'alertes, dissenyat amb garanties de seguretat, anonimat i confidencialitat per a les persones que vulguin informar sobre possibles actuacions irregulars en el marc laboral o professional de l'Administració. A més, es preveu una protecció adequada per a les persones que alertin, garantint la seva seguretat i benestar. El procediment de gestió de les alertes esdevé una part fonamental del sistema d'integritat pública de la Generalitat.

La funció principal del SIA és rebre les alertes, avaluar-ne la credibilitat i, si és el cas, remetre-les als òrgans competents per a la investigació i l'adopció de mesures administratives o penals pertinents.

El canal intern d'alertes permet presentar denúncies de manera anònima i serà accessible des del web d'Administració Pública, facilitant així una comunicació segura i eficaç. S'admetran alertes presentades digitalment o en format escrit, i fins i tot es podran fer verbalment a través de reunions presencials, trucades telefòniques o sistemes de missatgeria de veu. Totes les alertes seran registrades al Sistema per garantir la seva gestió adequada.

El responsable del Sistema serà el titular de la unitat competent en matèria de bon govern, amb rang orgànic igual o similar a una subdirecció general. Aquesta persona vetllarà per complir amb les garanties de confidencialitat i protecció per a les persones que alertin, gestionarà i farà el seguiment de les alertes, i informarà els òrgans directius competents sobre el procés. A més, elaborarà una memòria anual per rendir comptes del funcionament del Sistema.

Amb aquest acord, el Govern s'adapta al marc normatiu vigent en matèria de protecció de denunciants d'infraccions i lluita contra la corrupció, complint amb el mandat d'establir un sistema intern d'informació. A més, està treballant en una llei pròpia per desenvolupar detalls concrets en l'àmbit de la seva competència.

Aquest Sistema Intern d'Alertes de la Generalitat va més enllà del que estableix la llei estatal, doncs també admet alertes sobre conductes contràries a la integritat pública, com violacions de codis ètics o de conducta. Les bústies ètiques existents s'unifiquen en un canal únic, i es creen bústies de consultes ètiques específiques per a diferents comitès ètics, com el Comitè Assessor d'Ètica Pública o el Comitè de Bioètica de Catalunya. El nou canal d'alertes i les bústies de consultes ètiques conviuran amb altres vies de comunicació amb l'Administració de la Generalitat, com aquelles relacionades amb l'assetjament laboral o les queixes i suggeriments. Aquesta combinació de canals específics assegura una gestió integral i eficaç de les qüestions ètiques i denúncies.

El Sistema Intern d'Alertes abasta els departaments de la Generalitat i les entitats autònomes que en depenen, i pot ser compartit amb entitats del sector públic amb una plantilla inferior a 50 persones. Amb aquest sistema, s'estableix una base sòlida per a la millora contínua de la integritat pública i la responsabilitat ètica dins l'Administració.