Resolució EMT/2935/2023, de 4 d’agost, publicada al DOGC número 8992, d’1 de setembre de 2023

04/09/2023

Convocatòria extraordinària per a la concessió de les subvencions de la línia 1, Xarxa Ocell de foc del programa Ocell de foc, corresponent a les demarcacions territorials del Maresme, Barcelona ciutat i el Baix Llobregat.

Règim jurídic: Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions del programa Ocell de foc (DOGC núm. 8776, de 20.10.2022).

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que s'indiquen a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre. En cas que la sol·licitud o els tràmits es presentin mitjançant altres formularis, es consideraran no presentats, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, per tant, la data a partir de la qual es considerarà presentada la sol·licitud o el tràmit serà la data d'entrada del formulari específic assenyalat.

El termini de presentació de sol·licituds, amb la documentació annexa inclosa, començarà a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà a les 14.00 hores del desè dia hàbil a comptar des del dia que comenci el termini.