Reial decret 729/2023, de 22 d’agost, publicat al BOE número 210, de 2 de setembre de 2023

04/09/2023

El Reial Decret 729/2023, de 22 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Espanyola de Supervisió d'Intel·ligència Artificial (AESIA), crea aquesta Agència com un organisme autònom amb personalitat jurídica pública, patrimoni propi i autonomia en la seva gestió, amb potestat administrativa.

L'AESIA té com a objectiu supervisar el desenvolupament i ús de la intel·ligència artificial (IA) a Espanya, amb la finalitat de garantir que els sistemes d'IA es desenvolupin i utilitzin de manera segura, ètica i responsable. Per a això, l'Agència tindrà les següents competències:

Supervisar el compliment del Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial (AI Act).

Emetre informes i recomanacions sobre el desenvolupament i ús de la IA a Espanya.

Promoure la conscienciació i la formació sobre la IA.

L'AESIA s'estructurarà en un Consell Rector, un Director i un Comitè d'Experts. El Consell Rector estarà compost per representants del Govern, de les Comunitats Autònomes i del sector privat. El Director de l'Agència serà nomenat pel Govern i el Comitè d'Experts estarà compost per experts en IA de reconegut prestigi.

L'AESIA començarà a funcionar en el termini màxim de 3 mesos des de l'entrada en vigor del reial decret.