Resolució EMT/2808/2023, de 20 de juliol, publicada al DOGC número 8993, de 4 de setembre de 2023

04/09/2023

Objecte: Convocatòria de concessió de subvencions de l'any 2023 per al desenvolupament del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d'un treballador/ora per part d'autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec. Es concedeix una subvenció de fins a 19.745,00 euros per a cada autònom o societat limitada unipersonal (SLU) sense treballadors a càrrec que formalitzi un contracte indefinit a jornada completa, durant un període mínim temporal de divuit mesos, amb una persona en situació d'atur inscrita com a demandant d'ocupació no ocupada (DONO).

Règim jurídic: La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com els requisits de participació, la documentació que cal aportar, les condicions, els criteris d'atribució i les prioritats, les despeses subvencionables, la seva justificació i el pagament i les bestretes, les regulen l'Ordre EMT/220/2022, de 5 d'octubre, i aquesta resolució.

L'apartat 6 d'aquesta resolució estableix la quantia del mòdul econòmic que s'aplica a aquesta convocatòria de subvencions.

La base 12 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/220/2022, de 5 d'octubre, concreta la documentació que ha d'aportar la persona sol·licitant de l'ajut en la fase de sol·licitud; i la base 20 del mateix annex 1 indica la forma de pagament de les subvencions.

La sol·licitud s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica; i amb el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (), i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà a les 15.00 hores del dia 28 de setembre de 2023.