Resolució EMT/2952/2023, de 31 de juliol, publicada al DOGC número 8993, de 4 de setembre de 2023

04/09/2023

Objecte: Convocatòria per a l'any 2023, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions destinades al Programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP).

Règim jurídic: Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 7724, d'11 d'octubre de 2019), modificada per l'Ordre TSF/179/2020, de 19 d'octubre (DOGC núm. 8252).

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, cercant el tràmit Subvencions destinades al programa FOAP. Només s'admetrà una sol·licitud per entitat.

Els requisits per presentar les sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució ambdós inclosos.