Resolució CLT/2898/2023, de 13 de juliol, publicada al DOGC número. 8993, de 4 de setembre de 2023

04/09/2023

Les subvencions que inclou aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que s'han publicat mitjançant la Resolució CLT/3142/2020, d'1 de desembre (DOGC núm. 8287, de 4.12.2020).

b) Les bases específiques de l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 31 de maig de 2023, publicat mitjançant la Resolució CLT/1947/2023, de 31 de maig (DOGC núm. 8932, de 8.6.2023).

c) La normativa general de subvencions

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297, de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o d'actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions.

El període per presentar sol·licituds és del 5 al 14 de setembre de 2023, tots dos inclosos.