Resolució EMT/2891/2023, de 31 de juliol, publicada al DOGC número 8994, de 5 de setembre de 2023

05/09/2023

Convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa "Consolida't”, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom de Catalunya.

Règim jurídic: Línia 2: actuacions per al desenvolupament del programa "Consolida't” implementades per les entitats detallades a la base 5.1.b) de l'annex 1 de l'Ordre EMT/163/2023, de 21 de juny.

La sol·licitud s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica; i amb el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'extranet de les administracions públiques catalanes EACAT en el cas d'altres administracions. En el cas dels ens locals el formulari de sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, incloent-hi la documentació annexa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza a les 15.00 hores del dia 26 de setembre de 2023.

Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans que especifica la base 11 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/163/2023, de 21 de juny..