Resolució EMT/3015/2023, de 29 d’agost, publicada al DOGC número 8994, de 5 de setembre de 2023

05/09/2023

Règim jurídic: Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOC-CONTRACTACIÓ).

La sol·licitud s'haurà de presentar com a màxim quatre mesos desprès de la data d'inici del contracte i sempre dins el termini establert a l'apartat anterior. En el cas que l'entitat formalitzi més d'un contracte, el període de quatre mesos comptarà a partir de la data d'inici del darrer contracte formalitzat.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMT//214/2021, de 17 de novembre, cercant el tràmit Subvencions destinades a la contractació de persones joves participants de la convocatòria de projectes singulars regulada a la Resolució EMT/3485/2022.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació i finalitza el dia 31 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.