Resolució PRE/3028/2023, de 19 de juliol, publicada al DOGC número 8995, de 6 de setembre de 2023

06/09/2023

La Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat ha resolt les discrepàncies competencials suscitades en relació amb els apartats nou, catorze, setze, vint-i-dos i vint-i-tres de l'article únic i la disposició final primera, apartat dos, de la Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.

Les parts han acordat que la correcta interpretació dels preceptes esmentats ha de fer-se de manera sistemàtica i en relació amb l'ordre de competències vigent, d'acord amb els criteris següents:

La Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat ha acordat resoldre les discrepàncies competencials suscitades en relació amb alguns apartats de la Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.

L'acord estableix que la interpretació dels preceptes en qüestió ha de fer-se de manera sistemàtica i en relació amb l'ordre de competències vigent. En concret, les parts coincideixen en els següents punts:

El desenvolupament i l'avaluació de l'Estratègia estatal de salut sexual i reproductiva s'ha d'ajustar al que estableix l'ordre de distribució constitucional de competències.

L'elaboració, els continguts i el format de la informació sobre la interrupció voluntària de l'embaràs s'ha d'entendre com a aspectes bàsics o mínims i de coordinació, i ha de prestar especial atenció a les necessitats sorgides de les situacions d'estrangeria.

La previsió d'assistència d'intèrpret per al supòsit que es desconegui el castellà s'ha d'entendre referida, en les comunitats autònomes amb una llengua pròpia declarada llengua oficial pels seus estatuts d'autonomia, no només al castellà, sinó també a la llengua cooficial.

La manera concreta d'implementar, organitzar i configurar la mesura d'informar adequadament, suficient i especialitzada sobre la interrupció voluntària de l'embaràs correspon a les comunitats autònomes.

Les administracions sanitàries autonòmiques poden establir, si ho consideren oportú, els protocols específics que desenvolupin el protocol comú sobre la interrupció voluntària de l'embaràs.

El desenvolupament reglamentari de la Llei orgànica 2/2010 correspon a l'Estat, de conformitat amb l'ordre de distribució constitucional de competències.

Les funcions a què fa referència la modificació de l'article 6 de la Llei general de publicitat corresponen a l'òrgan, organisme o entitat competent que determinin les comunitats autònomes.

Les parts també acorden que els criteris interpretatius que indica l'apartat I es prenguin en consideració en les iniciatives normatives que promogui el Govern de l'Estat en desenvolupament de la Llei orgànica.

Amb aquest acord, les parts consideren resoltes les discrepàncies manifestades i conclosa la controvèrsia plantejada. També han acordat comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional i inserir-lo al BOE i al DOGC.