Resolució CLT/2897/2023, de 21 de juliol, publicada al DOGC número 8996, de 7 de setembre de 2023

07/09/2023

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020).

b) Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 13 de juliol de 2023, publicat mitjançant la Resolució CLT/2675/2023, de 13 de juliol (DOGC núm.8963, de 21.7.2023);

c) La normativa general de subvencions.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica, a través de l'extranet de les administracions catalanes, utilitzant el sistema de signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer.

El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 27 de setembre de 2023. El dia 27 de setembre de 2023, es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.