Resolució EDU/3014/2023, de 30 d’agost, publicada avui al DOGC número 8997, de 8 de setembre de 2023

08/09/2023

S’estableix el calendari del procés electoral per renovar la meitat dels membres representants del professorat, de l'alumnat, i dels pares i mares o tutors d'alumnes dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i, en el cas en què la plaça sigui vacant o hagi de quedar vacant per qualsevol motiu, la del representant del personal d'administració i serveis, així com la del personal d'atenció educativa complementària, en els centres d'educació especial i en els centres ordinaris amb unitats específiques d'educació especial.

Es crea un pla pilot per implementar el sistema de vot electrònic en el procés de votació en les eleccions de renovació de membres al consell escolar en centres públics de titularitat del Departament d'Educació, seleccionats a proposta de la direcció dels Serveis Territorials respectius, els quals rebran suport organitzatiu i tècnic.

El procés electoral en els centres públics i privats sostinguts amb fons públics s'ha de desenvolupar d'acord amb el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius, i s'ha d'ajustar, en tots els centres, al calendari següent:

Inici del procés: a partir del dia 30 d'octubre de 2023.

Constitució de les meses electorals: abans del dia 13 de novembre de 2023.

Votacions: entre els dies 20 i 24 de novembre de 2023, ambdós inclosos.

Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del dia 19 de desembre de 2023.

La previsió que s'estableix en aquest calendari podrà ser revisada d'acord amb el punt 11 d'aquesta resolució.

La direcció del centre públic ha d'informar de les dades de participació dels diferents sectors convocats tan bon punt s'hagin celebrat les eleccions i no més tard del 15 de desembre de 2023. A aquest efecte, el Departament d'Educació posarà al servei dels centres una aplicació informàtica de suport.

No més tard del 20 de desembre de 2023 han d'informar de la constitució del consell escolar a la mateixa aplicació informàtica de suport. Els serveis territorials corresponents, o el Consorci d'Educació de Barcelona, podran requerir, si s'escau, còpia autenticada de l'acta de constitució del consell escolar resultant del procés electoral.

Es deixa sense efecte la Resolució/EDU/3043/2021, de 6 d'octubre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.