Decret 167/2023, de 12 de setembre, publicat al DOGC número 9000, de 14 de setembre de 2023

14/09/2023

Es deroguen les disposicions normatives sobre plans i programes que contenen normes derogades tàcitament, incloses en l'annex 1.

Es declara que han perdut la vigència les disposicions sobre plans i programes que contenen normes temporals, incloses en l'annex 2.

Es declara que han perdut la vigència les disposicions sobre ajuts i subvencions que contenen normes temporals, incloses en l'annex 3.

Aquest decret entra en vigor en el termini de vint dies a partir de la seva publicació al DOGC.