Resolució de 14 de setembre de 2023, publicada al DOGC número 9002, de 18 de setembre de 2023

19/09/2023

S’obre la convocatòria, en l'àmbit de la promoció de la competència, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les empreses que adoptin i implantin en la seva organització un programa de compliance en matèria de competència.

Aquesta línia de subvencions té per finalitat augmentar i difondre la cultura de la competència en l'àmbit empresarial, subvencionant el disseny i l'establiment d'aquests programes de compliance, que ajuden les empreses a complir les normes de competència i, en darrera instància, afavoreixen el funcionament competitiu dels mercats. Amb aquestes subvencions, es pretén fomentar la incorporació de la variable competència en els programes de compliment normatiu de les empreses, per tal d'assolir una competència efectiva entre les empreses per al bon funcionament dels mercats.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per la Resolució de 28 d'abril de 2022, del president de l'ACCO, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes decomplianceen matèria de competència de les empreses.

Per demanar la subvenció s'ha de presentar una sol·licitud emplenada segons el formulari normalitzat per a cada convocatòria, adreçada a l'ACCO per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat, a l'apartat Tràmits gencat, utilitzant el sistema de signatura electrònica. Cal adjuntar-hi, a més, la documentació que preveuen les bases reguladores. Els altres tràmits associats al procediment de concessió d'aquestes subvencions també s'han de realitzar per mitjans electrònics a través del web de Tràmits gencat.

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza el dia 18 d'octubre de 2023.