Resolució PRE/3194/2023, de 18 de setembre, publicada al DOGC número 9004, de 20 de setembre de 2023

20/09/2023

La resolució publica les bases comunes per les quals s'han de regir les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya de l'any 2023 per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional que estableix l'annex que incorpora el Reial decret 128/2018, de 16 de març.

Els ens locals de Catalunya han de complir la valoració dels mèrits de determinació autonòmica que especifica el Decret 234/1994, de 13 de setembre, tal com estableixen els articles 33 i 35 del Reial decret 128/2018, de 16 de març. Els mèrits de determinació autonòmica i el coneixement de la llengua catalana es detallen en l'annex 1.

Igualment, es dona publicitat a les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya de l'any 2023 per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, als mèrits corresponents a les especialitats de les corporacions locals aprovats per aquestes corporacions per a cada lloc de treball i als tribunals de valoració, que figuren a l'annex 2.

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de la publicació conjunta del concurs al BOE.