Resolució ACC/3213/2023, de 7 de setembre, publicada al DOGC número 9005, de 21 de setembre de 2023

21/09/2023

Aquesta línia de subvencions té com a objecte, d'una banda, fomentar la identificació i esterilització dels animals de companyia, entenent com a tals gossos, gats i fures, amb la finalitat de disminuir-ne l'abandonament i, d'altra banda, donar suport a la contractació de professionals veterinaris col·legiats per a la realització d'actuacions d'inspecció i vigilància, assessorament tècnic i suport relatives a animals de companyia o al control de nuclis zoològics en municipis de menys de 10.000 habitants, quan no disposin de personal veterinari propi.

Les bases reguladores d’aquestes subvencions es preveuen a l’Ordre ACC/140/2021, de 25 de juny.

En el cas d'ens locals, les sol·licituds acompanyades de la documentació requerida, que han de ser signades pel/per la representant legal, s'han de presentar en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent. El formulari de sol·licitud, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició de les persones sol·licitants a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT.

En el cas d'entitats, la presentació de les sol·licituds i la documentació requerida i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari específic habilitat per tramitar aquesta subvenció, que és d'ús obligatori, i ha de ser signada pel/per la representant legal de la persona sol·licitant. Aquest formulari es podrà descarregar d'Internet a través de l'enllaç que especifiqui la convocatòria.

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a l'Ordre ACC/140/2021, de 25 de juny, és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.