Resolució EMT/3284/2023, de 24 de setembre, publicada al DOGC número 9010, de 29 de setembre de 2023

29/09/2023

S'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses constituïdes com a societat de responsabilitat limitada, societat anònima o societat cooperativa amb establiment operatiu a Catalunya i que tinguin una facturació mínima de 250.000€ en el darrer exercici tancat, que disposin d'una web en un idioma estranger i d'un pla de promoció internacional actual (elaborat a partir de 2021) amb la informació del model disponible al web d'ACCIÓ.

Es consideren subvencionables les despeses necessàries per portar a terme activitats de promoció internacional per tal d'incrementar el volum i la freqüència de les exportacions de les empreses beneficiàries i incentivar l'ús dels canals digitals en la internacionalització. Per tant, aquestes activitats poden ser de promoció digital i/o promoció física. Les actuacions subvencionades es podran dur a terme entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2024.

Aquestes bases reguladores es regeixen pel text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa, per mitjans electrònics i acompanyades de la documentació que preveu la base 6.6 de l'annex, obligatòriament a través del Canal Empresa.

El període per presentar les sol·licituds s'establirà a la convocatòria de l'ajut.