Resolució EMT/3307/2023, de 27 de setembre, publicada al DOGC número 9011, de 2 d’octubre de 2023

02/10/2023

Convocatòria de l'any 2023 per concedir subvencions a les línies 1 i 2 de l'Ordre EMT/209/2023, de 8 d'agost, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases reguladores que han de regir la convocatòria de subvenció dels projectes BruixIT per potenciar l'emprenedoria digital liderada per dones i la innovació tecnològica en el cooperativisme (DOGC núm. 8978, d'11.8.2023).

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria ordinària, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de les entitats sol·licitants i la documentació que cal aportar es regeixen per l'Ordre EMT/209/2023, de 8 d'agost, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases reguladores que han de regir la convocatòria de subvenció dels projectes BruixIT per potenciar l'emprenedoria digital liderada per dones i la innovació tecnològica en el cooperativisme (DOGC núm. 8978, d'11.8.2023).

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i de justificació de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica, d'acord amb el que estableixen l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010); el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital (DOGC núm. 8195, de 6.8.2020), i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015).

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa, i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció s'inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el quinzè dia hàbil, a les 14.00 hores.