Resolució de 4 d’octubre de 2023, publicada al BOE número 238, de 5 d’octubre de 2023

05/10/2023

L'article 19. Dos.2.a) de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2023 estableix que, si la suma de l'IPCA de l'any 2022 i de l'IPCA avançat del mes de setembre de 2023 fos superior al 6 per cent, s'aplicarà un increment retributiu addicional màxim del 0,5 per cent en les retribucions del personal al servei del sector públic.

La variació de l'IPCA de l'any 2022 es va situar en el 5,5 %, i l'IPCA avançat del mes de setembre de 2023 es situa en el 3,2 %. En conseqüència, la suma d'ambdós índexs supera el 6 per cent, per la qual cosa procedeix aplicar l'increment retributiu addicional màxim del 0,5 per cent.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest increment, que s'aplicarà respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022 i amb efectes de 1 de gener de 2023.

En resum, els empleats públics rebran un increment salarial addicional del 0,5 per cent en les seves nòmines d'octubre, amb efectes retroactius des del 1 de gener de 2023. Aquest increment està vinculat a l'evolució de l'IPCA, que ha superat el 6 per cent en el conjunt de l'any 2022 i en el mes de setembre de 2023.

Aquest increment retributiu té com a objectiu compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels empleats públics causada per la inflació.

us facilitem adjunts dos documents de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, que creiem que poden resultar d'interès: Retribucions del personal funcionari per a l'any 2023 (amb l’ increment del 0,5% segons l'IPCA) i quantitats retributives segons la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023 (amb un increment del 0,5% segons l'IPCA).