Resolució EMT/3352/2023, de 2 d’octubre, publicada al DOGC número 9016, de 9 d’octubre de 2023

09/10/2023

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMT/3284/2023, de 24 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional (DOGC núm. 9010 de 29.09.2023.

El procediment per a la presentació de les sol·licituds s'estableix a la base 6 de les bases reguladores d'aquests ajuts.

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 13 de desembre de 2023.