Resolució ACC/3369/2023, de 2 d’octubre, publicada al DOGC número 9016, de 9 d’octubre de 2023

09/10/2023

Règim jurídic: Ordre ACC/201/2023, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí, cunícola, boví, de l'oví i cabrum, de la producció de mol·luscs, apícola i equí (DOGC núm. 8972, de 3.8.2023).

Les persones sol·licitants han d'haver realitzat les actuacions objecte dels ajuts entre el 2 de setembre de 2022 i l'1 de setembre de 2023.

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació justificativa prevista en l'apartat 7 de les bases reguladores, és de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.