Ordre IFE/225/2023, de 9 d’octubre, publicada al DOGC número 9018, d’11 d’octubre de 2023

11/10/2023

Mitjançant l'Ordre IFE/220/2023, de 22 de setembre, es van aprovar les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, als ajuntaments, els consells comarcals i les mancomunitats de municipis per finançar les despeses derivades d'accions per a la prevenció de les violències masclistes.

Arran de la propera publicació de la convocatòria, es considera necessari modificar les bases, per tal d'eliminar el certificat de la intervenció local previst a l'apartat m) de la base 3, perquè no es preceptiu ni rellevant per a la concessió de la subvenció. De manera conseqüent, es considera convenient suprimir l'apartat d) de la base 10, en què es demana el certificat corresponent. Finalment, es considera necessari modificar l'apartat 1.d) de la base 10, per tal d'indicar de forma expressa que la sol·licitud estigui signada per la persona que ostenti la representació legal de l'entitat.