Resolució TER/3404/2023, de 3 d’octubre, publicada al DOGC número 9018, d’11 d’octubre de 2023

11/10/2023

Quarta modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994).

Amb motiu de la publicació del Reial decret 903/2022, de 25 d'octubre, que permet la possibilitat de dictar resolucions condicionades, es considera convenient proposar la modificació d'aquesta convocatòria per tal de facilitar al ciutadà la presentació de sol·licituds corresponents al Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici i al Programa 5 d'ajuts a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.