Resolució IFE/3431/2023, de 10 d’octubre, publicada al DOGC número 9019, de 13 d’octubre de 2023

16/10/2023

Règim jurídic: Ordre IFE/220/2023, de 22 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, als ajuntaments, els consells comarcals i les mancomunitats de municipis per finançar les despeses derivades d'accions per a la prevenció de les violències masclistes.

Les sol·licituds de subvenció, una per cada ens local, amb les actuacions previstes, i la documentació annexa preceptiva, d'acord amb el que preveu la base 10 de l'Ordre IFE/220/2023, de 22 de setembre, i també la resta de tràmits associats al procediment de concessió d'aquestes subvencions i la justificació corresponent, les ha de formalitzar i trametre el representant legal de l'ens local. La presentació d'aquesta documentació s'ha de realitzar mitjançant l'Extranet de les Administracions Catalanes, el portal EACAT, dins els terminis corresponents, d'acord amb els models normalitzats, d'ús obligatori, disponibles juntament amb la informació de tot el tràmit al mateix portal EACAT. Aquests documents es consideren presentats a l'Administració de la Generalitat de Catalunya quan es registren els formularis específics a l'EACAT.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, comença a les 0.00 hores del dilluns 9 d'octubre de 2023 i acaba a les 15.00 hores del divendres 27 d'octubre de 2023.