Ordre TMA/1126/2023, de 28 de setembre, publicada al BOE número 247, de 16 d’octubre de 2023

16/10/2023

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència inclou com a Component 19 el Pla Nacional de Capacitats Digitals (digital skills), destinat al fet que la societat i les empreses espanyoles afrontin els reptes i aprofitin les oportunitats que ofereix l'economia digital. El Pla es dirigeix al conjunt de la població i s'organitza en quatre eixos que al seu torn es divideixen en set línies d'actuació. El tercer eix està dedicat a les competències digitals per a l'ocupació, i inclou tres línies d'actuació: Formació en competències digitals per a persones desocupades i ocupades del sector privat, amb especial èmfasi en joves desocupats, formació en competències digitals per a les persones al servei de les administracions públiques i desenvolupament de competències digitals per a les petites i mitjanes empreses (pimes) perquè afrontin amb garanties d'èxit els seus processos de transformació digital adaptant-se a la nova economia digital.

En concret, entre les inversions del Component 19 s'ha creat la Inversió 3, denominada «Competències digitals per a l'ocupació». La inversió donarà suport a la digitalització de les pimes a través d'accions dirigides a sectors específics de l'economia i la formació de persones que puguin actuar com a catalitzadors, inclosos experts i gestors d'empreses. L'objectiu d'aquesta inversió és arribar a la població activa o força laboral que posseeix competències digitals molt limitades. Segons dades procedents de l'INE de 2019, aquesta part de la força laboral representa el 3,62 % del total, la qual cosa equival a unes 832.600 persones. La mesura té per objecte aconseguir la formació del 60 % d'aquest grup, la qual cosa equival a un objectiu de gairebé 500.000 persones.

Aquesta inversió integra les següents actuacions:

1) Actuacions en matèria de qualificació i requalificació dirigides a persones ocupades i desocupades reforçant les actuals polítiques actives d'ocupació (conjunt de serveis i programes d'orientació, ocupació i formació per a l'ocupació en l'àmbit laboral dirigides a millorar les possibilitats d'accés a l'ocupació, per compte d'altri o pròpia, de les persones desocupades, al manteniment de l'ocupació i a la promoció professional de les persones ocupades i al foment de l'esperit empresarial i de l'economia social). Programa *Futur@, Pla de Xoc Joves 4.0, amb l'objectiu d'impulsar la creació d'ocupació i la formació de joves desocupats mitjançant la formació en competències digitals que millorin la seva ocupabilitat.

2) Programa de capacitació digital de les Administracions Públiques, dirigit a professionals sanitaris, personal de tropa i marineria de les FFAA i reservistes d'especial disponibilitat, personal de suport i professorat dels centres docents militars, formació en competències digitals a les forces i cossos de Seguretat de l'Estat i actuacions formatives en Seguretat Social i Hisenda per a afrontar la transformació digital d'aquests dos serveis estratègics de l'Administració de l'Estat.

3) Programa per a la transformació digital de les pimes, i formació en competències digitals per a pimes.

a) Programa de Formació per a Experts en Transformació Digital de les Pimes. Formació a joves experts en digitalització de les pimes com a agents del canvi en els processos de transformació digital d'aquestes.

b) Programa de Formació de Directiv@s. Té per objecte la formació directiva en la gestió digital de l'empresa amb la finalitat de millorar la productivitat de les pimes i les seves possibilitats de creixement i internacionalització. Es pretén igualment disminuir la bretxa digital per qüestió de gènere, incrementant el nombre de dones directives i treballadores en sectors TIC.

c) Actuacions de formació per a pimes de sectors específics: mobilitat, turisme, economia circular, entre altres, així com posada en marxa d'una plataforma pública específica per a la formació de persones treballadores autònomes i persones treballadores de l'economia social.

L'objectiu d'aquesta Ordre Ministerial és establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, per a la realització de cursos de formació per a la capacitació digital en l'àmbit del transport, la mobilitat, la logística i les infraestructures, entesos amb un enfocament ampli.

Els beneficiaris d'aquestes ajudes seran les persones físiques que realitzin, i finalitzin amb èxit, accions formatives sobre la capacitació digital en l'àmbit del transport i la mobilitat, que compleixin les característiques establertes en la present Ordre, i que podran ser, tant treballadors del sector, com estudiants, aturats o personal de les administracions públiques. Les accions formatives dels quals els alumnes podran rebre la subvenció, hauran d'estar obertes a totes les persones físiques que compleixin els requisits establerts pels beneficiaris, no podent limitar-se l'accés a les accions formatives únicament a personal que formin part d'una empresa determinada. Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins a l'esgotament dels fons.

L’Ordre Ministerial s'estructura per raons sistemàtiques en tres capítols i un annex. El primer capítol conté les disposicions de caràcter general que constitueixen les bases reguladores de les ajudes i que es refereixen a aspectes com l'objecte, finalitat, àmbit d'aplicació de les actuacions i el règim jurídic aplicable. En el segon capítol es descriuen els objectius del programa, les actuacions subvencionables, els requisits i obligacions dels beneficiaris que poden optar a les ajudes, els requisits de les entitats de formació i els requisits de les accions formatives. En el tercer capítol es desenvolupen els procediments de concessió i de gestió de les subvencions, així com la formalització de l'entitat col·laboradora que realitzarà la gestió del present programa d'ajudes. L'annex conté un llistat dels continguts formatius sobre els quals podran versar les accions formatives objecte de la subvenció.