Resolució EDU/3496/2023, de 13 d’octubre, publicada al DOGC número 9023, de 19 d’octubre de 2023

20/10/2023

L’objectiu és reconèixer i certificar pràctiques educatives de referència d'innovació pedagògica consolidades i vinculades al projecte educatiu de centre i que evidencien una millora educativa, d'acord amb la modalitat prevista a l'article 2 de l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

Règim jurídic: RESOLUCIÓ EDU/3496/2023, de 13 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre convocatòria per al reconeixement de pràctiques educatives de referència d'innovació pedagògica.

El personal docent interessat, pot sol·licitar la participació en la convocatòria mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud, degudament signat, i amb el vistiplau de la direcció del centre, adjuntant la memòria de la pràctica educativa de referència d'innovació pedagògica.

La tramitació de la sol·licitud s'ha de realitzar a través del Portal de centre del Departament d'Educació

El termini de presentació de la sol·licitud i de la memòria de la pràctica educativa de referència d'innovació pedagògica, comprèn des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins al 15 de desembre de 2023 (inclòs).