Resolució PRE/3468/2023, de 10 d’octubre, publicada al DOGC número 9024, de 20 d’octubre de 2023

20/10/2023

Convocatòria anticipada pel procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals, per a l'any 2024, promoguts pels ens locals, i les associacions o federacions d'entitats locals de Catalunya, en el marc de l'Acord de la Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, que responguin a les seves necessitats formatives, i orientats a la capacitació en habilitats i competències, per tal de contribuir a la millora del servei públic que presten a la ciutadania.

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria i el procediment per a la seva tramitació i resolució es regeixen per les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals, aprovades per la Resolució PRE/2888/2021, de 27 de setembre, i per la normativa aplicable a l'activitat subvencional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

La presentació de les sol·licituds de subvenció i de la preceptiva documentació annexa, com també la realització de la resta dels tràmits associats al procediment de concessió d'aquestes subvencions, inclòs el tràmit de justificació de la subvenció, s'ha d'efectuar pels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes EACAT, seguint les indicacions que estaran disponibles a la mateixa Plataforma EACAT i d'acord amb allò previst en la base reguladora 6 de l'annex de la Resolució PRE/2888/2021, de 27 de setembre. Cada ens o entitat local interessat pot presentar una única sol·licitud fent ús del respectiu model normalitzat disponible al portal EACAT, al qual s'ha d'adjuntar la documentació requerida en la base reguladora 7.

L'EAPC posa a disposició dels promotors una adreça de correu electrònic, per resoldre les qüestions o els dubtes que es plantegin, amb la identificació prèvia de la persona sol·licitant.

El termini màxim de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació al DOGC d'aquesta convocatòria.