Resolució PRE/3592/2023, de 19 d’octubre, publicada al DOGC número 9028, de 26 d’octubre de 2023

27/10/2023

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions i ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció de la igualtat en l'esport, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU, dels quatre programes següents:

- Programa 1. Suport a l'organització de formats innovadors o extraordinaris de competicions esportives femenines i en igualtat dins i fora de l'àmbit federatiu.

- Subprograma 1.1. Suport a l'organització de formats innovadors o extraordinaris de competicions esportives femenines.

- Subprograma 1.2. Suport a l'organització de formats innovadors o extraordinaris de competicions esportives adaptades i inclusives.

- Programa 2. Suport a la formació del personal tècnic esportiu en igualtat i de les tècniques, de les àrbitres, de les jutgesses, de les tutores de joc i de les entrenadores.

- Programa 3. Suport a les campanyes de sensibilització de la pràctica esportiva en igualtat de gènere i en inclusió de persones amb discapacitat per a infants i adolescents.

- Subprograma 3.1. Suport a les campanyes de sensibilització de la pràctica esportiva en igualtat de gènere per a infants i adolescents.

- Subprograma 3.2. Suport a les campanyes de sensibilització de la pràctica esportiva inclusiva d'infants i adolescents amb discapacitat.

- Programa 4. Suport a la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat dels centres d'educació especial.

Les activitats objecte de subvenció s'han de dur a terme en el període comprès entre l'1 d'octubre de 2022 i el 30 de desembre de 2023.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per la Resolució PRE/2901/2023, de 4 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir el procediment per a la concessió de subvencions i ajuts per a la promoció de la igualtat en l'esport, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU (DOGC núm. 8976, de 9.8.2023), i per la normativa vigent aplicable en matèria de subvencions.

Les sol·licituds i la resta de tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts s'han de presentar únicament per mitjans electrònics a través de Tràmits gencat, a l'adreça tràmits.gencat.cat del Departament de la Presidència, utilitzant el sistema de signatura electrònica, de conformitat amb l'Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d'ajuts i subvencions de concurrència pública del Consell Català de l'Esport.

Els ens locals i les entitats públiques han de presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través d'EACAT, a l'adreça eacat.cat.

La identificació de les persones sol·licitants es fa mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, a l'adreça gencat.cat.

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.