Resolució EMT/3594/2023, publicada al DOGC número 9028, de 26 d’octubre de 2023

27/10/2023

Convocatòria per l'any 2023 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre EMT/211/2023, de 30 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa de Suport a l'Ocupació Juvenil (SOC – SUPORT JUVENIL) publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 04 de setembre de 2023, DOGC núm. 8993..

Règim jurídic: Ordre EMT/211/2023, de 30 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa de Suport a l'Ocupació Juvenil (SOC – SUPORT JUVENIL) publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 04 de setembre de 2023, DOGC núm. 8993.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/211/2023, de 30 d'agost.

La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la que s'indica a la base 11 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/211/2023, de 30 d'agost.

A més, cal presentar la documentació que s'enumera tot seguit:

una declaració signada d'absència de conflicte d'interès segons imprès normalitzat disponible en aquest enllaç.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació.